top of page

Op het complex van de tuinvereniging huist op tuin 32 een imker.
Hiervoor zijn recentelijk wat spelregels opgesteld die u hieronder kunt lezen:
 

Partijen hebben afspraken gemaakt en verklaren te zijn overeengekomen: 

 

  1. Het is bijenhouder toegestaan bijen te (blijven) houden op de door hem gehuurde tuin. 

  2. Volgens het Huishoudelijk Reglement van de VTVZ is het niet toegestaan om commerciële activiteiten te verrichten op het tuincomplex. Daarom mag er ook géén referentie tot het adres (Duinpieperpad 2) zijn van de VTVZ op producten voortvloeiend uit imker activiteiten. Bijenhouder zal in dat verband op de etiketten van zijn honingpotten uitsluitend “Duinpieperspad” als dracht- en oogstgebied voor de bijen vermelden zonder verdere adresaanduiding. Het staat de imker vrij om buiten het tuincomplex zijn producten te verkopen. 

  3. De bijenhouder bevestigt hierbij dat hij de benodigde ervaring en kundigheid heeft voor het houden van bijen, dat hij lid is van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en zegt toe zijn volken in goede staat te houden volgens imker regels. 

  4. De bijenhouder mag alleen op tuin 32 van de VTVZ, waarvan hijzelf huurder is, bijen houden. 

  5. De bijenhouder mag maximaal 5 bijenkasten of -korven plaatsen op tuin 32, met de mogelijkheid van 5 tijdelijke kasten voor vegers of afleggers t.b.v. zwermbeperking in het hoogseizoen in mei en juni.

  6. De bijenhouder zal (indien gewenst) aan de zijde van tuin 33 een omheining van ongeveer 2 meter hoogte plaatsen parallel aan de aan- en afvlieg richting van de bijen (zuid-oost). De VTVZ zal de bijenhouder hierbij tegemoet komen en hiervoor samen met de bijenhouder een plan maken en op kosten van de vereniging (laten) uitvoeren. Indien tuin 31 ook een zelfde omheining wenst is dit mogelijk. 

  7. Het telefoonnummer waarop de bijenhouder bereikbaar is alsmede het zwermnummer van het zwermteam van de Imkervereniging Zuid-Kennemerland moeten goed in het zicht geplaatst zijn bij de ingang van diens tuin en bekend zijn bij het bestuur. Het bij de ingang van tuin 32 te plaatsen informatiebord(je) zal bekostigd worden door VTVZ. 

  8. De bijenhouder voorkomt zoveel mogelijk, door een goed beheer van zijn bijen, dat de bijen gaan zwermen. Wanneer onverhoopt toch een zwerm gemeld wordt, heeft de bijenhouder, dan wel de contactpersoon, van het zwermteam Imkervereniging Zuid-Kennemerland het recht om andere tuinen te betreden om de zwerm zo snel mogelijk te verwijderen. 

  9. Slotbepaling. Onverminderd het in deze overeenkomst bepaalde, zijn de Statuten en Reglementen van de VTVZ van toepassing. De aanspraken met de bijenhouder gelden voor hem persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder toestemming van de VTVZ.

bottom of page