top of page

Privacy verklaring

 

Volkstuindersvereniging Zandvoort hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil het bestuur van de vereniging heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. 

Volkstuindersvereniging Zandvoort houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat het bestuur van de vereniging in ieder geval:

· uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.

· verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

· vraagt om uw toestemming als het bestuur deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

· passende technische en/of organisatorische maatregelen neemt zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

· geen persoonsgegevens doorgeet aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

· op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.


Verwerking van uw gegevens:
Uw persoonsgegevens worden door Volkstuindersvereniging Zandvoort verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

· Verwerking in ledenadministratie

· Aanmaken nota’s voor uw financiële bijdrages

· Het versturen van verenigingsnieuws en uitnodigingen;
bij collectieve berichten via mail wordt deze BCC (Blind Carbon Copy) verstuurd

· Het voeren van persoonlijke correspondentie (schriftelijk of via mail)

· Voor de bovenstaande doelstellingen kan het bestuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam, voorletters, tussenvoegsel(s) en achternaam, Huisadres, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan het bestuur geeft zullen niet aan derde partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij het bestuur opvraagt. In een dergelijk geval dient het bestuur medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn
Volkstuindersvereniging Zandvoort bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na afmelding zal het bestuur uw gegevens nog maximaal 2 jaar bewaren.

Beveiliging
Het bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die namens Volkstuindersvereniging Zandvoort van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die het bestuur van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het bestuur.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met het bestuur. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien u na het doornemen van de privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met het bestuur wenst op te nemen kan dit via: secretaris@vtvzandvoort.nl
 

bottom of page